Комісія збагачувальних дисциплін

Алхімова О.В. за час роботи у коледжі зарекомендувала себе як компетентний викладач, висококваліфікований спеціаліст, який досконало володіє ефективними   методами навчання, має високу науково–теоретичну підготовку, на високому рівні володіє методикою викладання предмету. Заняття проводить відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу.

Її заняття характеризуються  використанням інтерактивних методів навчальної діяльності, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи студентів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність. Навчання викладач будує так, щоб  воно  було ефективним, оптимальним за структурою, цікавим, сприяло розкриттю творчого потенціалу студентів, забезпечувало б необхідні уміння і навички, стимулювало б до знаходження виходу з різних виробничих ситуацій.

Лєман О.М. творчо використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей студентів; формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; вміє локанічно, образно і виразно подати матеріал.

Вирішуючи проблему диференційованого навчання, використовує різноманітні, оригінальні методи і засоби  залежно від цілей і змісту заняття: індивідуальні завдання, різні форми взаємоконтролю,  графічні та табличні способи систематизації та узагальнення матеріалу, індивідуально-групові завдання різнорівневого характеру, тестові форми контролю знань, залучаючи при цьому студентів в активну пізнавальну діяльність з вивчення спеціальних дисциплін.

Фетісова В.С.  добре володіє теоретичним та практичним матеріалом,         постійно вдосконалює форми та методи викладання матеріалу. Вміє органічно  поєднати індивідуальні та групові форми роботи. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології та цифрові освітні ресурси.

Викладач здатна активізувати та розвивати творчі можливості студентів. Має творчий стиль мислення, постійний потяг до нового, високий рівень свідомості. Проводить цікаві конкурси для студентів. Залучає студентів до участі у щорічному конкурсі «Природознавець – дослідник», у якому вони завойовують призові місця.