Комісія природничих та загальнотехнічних дисциплін

Викладач має відповідну педагогічну майстерність, володіє різноманітними педагогічними технологіями. Застосовує на практиці модульне навчання, виробничі ситуації, тестові завдання, тестовий контроль.

Як викладач загальнотехнічних дисциплін приділяє велику увагу практичній спрямованості у викладанні навчального матеріалу та компетентнісно-орієнтованому підходу. Узагальнено досвід викладача з теми «Удосконалення інноваційних аспектів професійної підготовки студентів».

Чернявська Р.І.  поширює свій досвід через участь в роботі школи професійної майстерності та педагогічних читаннях, представляє свої методичні розробки  до видань міського методичного об’єднання викладачів загальнотехнічних дисциплін. Викладач постійно бере участь в проведенні та підготовці регіональних конкурсів з загальнотехнічних дисциплін.

cherniavskaraisa@gmail.com

Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Досвідчений та професійно компетентний викладач. Особливістю її роботи є творчий підхід до навчального процесу, постійний пошук та вдосконалення різноманітних форм та методів викладання предмету з метою підвищення якості та результативності навчання. Заняття проводить на високому рівні з урахуванням навчальної та професійної направленості.

У своїй педагогічній діяльності Людмила Анатоліївна використовує новітні педагогічні технології, зокрема технології кооперативного навчання, інтегроване навчання та елементи модульно-кредитної системи й рейтингової оцінки знань. Її заняття вирізняються продуманою структурою, чітко поставленою метою, конкретними завданнями. Викладач вміє зрозуміло подати програмовий матеріал, невимушено спілкуватися з аудиторією. Заняття проходять організовано, злагоджено, на високому науково-теоретичному й методичному рівні.

Людмила Анатоліївна вносить пропозиції щодо інтеграції математичних знань до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки. Як викладач математики, приділяє велику увагу як практичній так і професійній спрямованості у викладанні навчального матеріалу.

Викладач досконало володіє сучасними методами та формами організації освітнього процесу. При викладанні навчального матеріалу  впроваджує новітні педагогічні  та інноваційні технології, відеоматеріали та презентації. Викладач знайомить студентів з місцем та значимістю інформаційних технологій у сучасному житті;  готує їх до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язанні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, передаванням та використанням у майбутній професійній діяльності.

Заняття Драгожилової О.П. носять виховний та розвиваючий характер, пов’язані з життям, відображають міжпредметні зв’язки. Викладач вдало поєднує індивідуальні та групові форми роботи, уміє лаконічно та доступно подати навчальний матеріал.

Викладач  володіє різноманітними формами організації поза аудиторної роботи.  Разом зі студентами групи постійно приймає  участь у проведенні виховних заходів коледжу та залучає студентів творчості.

Професійно-компетентний викладач, що володіє знаннями з основ педагогіки та психології, теоретичними основами та сучасними досягненнями з математики та інформатики, використовує інформаційно-комунікаційні технології, різні методичні прийоми та педагогічні засоби навчання та постійно вдосконалює свій професійний рівень.

Інна Володимирівна застосовує диференційований та індивідуальний підхід до студентів. Доступність викладання теоретичного матеріалу та вдало підібрані практичні завдання забезпечують якісне засвоєння студентами навчальних програм. Викладач готує різноманітні за змістом та різнорівневі за складністю практичні вправи та розробляє відповідні алгоритми їх розв’язання.  Також Інна Володимирівна застосовує різні форми контролю знань студентів, у тому числі і із використанням хмарних технологій.

Якісне засвоєння навчального матеріалу підкріплюється формуванням усної та письмової математичної культури та логічного мислення студентів.

На УрокВикладач активно впроваджує в навчальний процес прикладні комп’ютерні програми, широко використовує інформаційно-комунікаційні технології та цифрові освітні ресурси.

Створює навчально-методичне забезпечення дисципліни в комп’ютерній програмі «Компас 3D». Допомагає працівникам коледжу здійснювати інформаційно-комп’ютерну підтримку навчально-виховного процесу.

vitalii.cherniavskyi@icsihe.knu.edu.ua
vitalii.cherniavskyi@icmoodle.knu.edu.ua

Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.