Наші публікації

ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Збанченко Д. М. (керівник Нікуліна Н.В.). Засоби масової інформації та їх вплив на становлення толерантності молоді//Матеріали науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності»— Дніпро: Середняк Т. К., 2018, — 189 с.

 2. Нікуліна Н.В., Горбенко О.В. Тверді побудові відходи – екологічна проблема Криворіжжя чи великий енергетичний потенціал?/ Зб. тез конкурсу проектів «Техногенні кризи та катастрофи Криворізького басейну. Прогнози, статистика та шляхи їх подолання»,- Кривий Ріг, 2018.-С. 18-20.

 3. Нікуліна Н.В., Кобилєв В.І. Обоснование и применение автоматической системы пожаротушения на горном оборудовании./ Зб. тез VІ міської студентської науково-практичної конференції «Відкриваємо світ науки».-Кривий Ріг, 2017.-С.6-8.

 4. Нікуліна Н.В., Павлічук М.С.  Обгрунтування застосування автоматичної системи пожежогасіння на бурових верстатах. / Матеріали Міжрегіональної науково – творча Конференції «Україна єдина – творчість молодих. Перспективи розвитку моєї професійної галузі в Україні». Кривий Ріг, 2020

 5. Нікуліна Н.В.  Універсальний дизайн як обов’язкова умова функціонування інклюзивного освітнього середовища.  // Інновації у професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції. 21-22 травня 2020 року, м. Нікополь. – Нікополь: Навчально-методичний кабінет, 2020 – 348с.
 1. Канівець О.А. Бондаренко Л.М. Розробка заходу «Любити природу – значить любити свою Батьківщину»// ТОВ «Видавництво «Плеяди». Каталог «Відкритий урок; розробки, технології, досвід». – №2/2018, грудень 2018 р.

 2. Канівець О.А. «Раціональна організація праці» // Збірник методичних розробок «Застосування методів, форм і прийомів інноваційного навчання викладачами економічних дисциплін».Політехнічний коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2019 – 104с.

 3. Канівець О.А. “ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОРИ ПЕРЕРОБКИ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ КРИВОРІЖЖЯ” // Регіональна науково-практична інтернет конференція здобувачів освіти. Криворізький коледж національної металургійної академії України. – Кривий Ріг, 01-03.12.2020 – 212с.

 1. Мельник Ю. І. Доработка глубоких карьеров.– Днепропетровск: Наука и образование, 2000. – 184с.

 2. Мельник Ю. І. Розробка фізичних критеріїв оцінки роботи гірничо-транспортного устаткування. Відомості Академія гірничих наук України. – 1998. – №1. – С.32-34.

 3. Мельник Ю. І. Обґрунтування ефективності добування руди в при контурній зоні кар’єру без виконання розкривних робіт. Відомості Академія гірничих наук України. – 1998. – №1. – С.29-30.

 4. Мельник Ю. І. Использование динамической оценки эффективности инвестиций для выбора технологических схем горних работ. Сб. науч. тр. НГА Украины. –Днепропетровск .– 1998. – №2. – С.177-182.

 1. Пижик А.М. Рекультивація земної поверхні: навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ КНУ; 2013.

 2. Гірнича справа / В.Г. Блізнюков, С.О. Луценко, А.М. Пижик– 3-е вид., перероб. і доп. Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявский Д.О. – 2014. – 424 с., з іл.

 3. Вусик О. О., Пижик А. М. Аналіз теоретичних основ застосування механічного способу розпушення гірських порід, котрий підвищує ефективність розробки залізорудних родовищ / О.О. Вусик, А.М. Пижик // Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі: міжн. наук.-техн. інтер.-конф. – Кривий Ріг, 2016 – С. 81.

 4. Пижик А. М., Пашкова І.О., Андрюшко А.К. Розробка інженерних заходів по зменшенню параметрів перебуру у технологічних свердловинах на кар’єрах. / Пижик А. М., Пашкова І.О., Андрюшко А.К.// Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.техн. конф.: тези доп. – Кривий Ріг, 2017.

 5. Вусик O.О., Пижик А.M. Аналіз і перспективи застосування кар’єрних комбайнів для розробки гірських порід при безвибуховій технології їх відпрацювання / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: міжн. наук.-прак. конф. – Кривий Ріг, 2017 – С. 204-205;

 6. Вусик О. О., Пижик А. М. Аналіз стану і перспектив безвибухової розробки гірських порід виймально-навантажувальними комбайнами фрезерного типу / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Вісник Криворізького національного університету: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 44. – С. 29–33;

 7. Вусик О. О., Пижик А. М. Обґрунтування ефективності застосування безвибухового способу розробки гірських порід шляхом використання кар’єрних комбайнів фрезерного типу / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.техн. конф.: тези доп. – Кривий Ріг, 2017. – С. 60.

 8. Вусик О. О., Пижик А. М. Стан і перспективи застосування безвибухового способу відпрацювання гірського масиву на залізорудних кар’єрах / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Сталий розвиток промисловості та суспільства: міжнар. наук.техн. конф.: тези доп. – Кривий Ріг, 2017. – С. 61;

 9.  Вусик О. О., Пижик А. М. Використання виймально-навантажувальних комбайнів фрезерного типу у комплексі технологічних процесів залізорудних кар’єрів, як ідея безвибухової розробки породного / О.О. Вусик, А. М. Пижик // Гірничий вісник : наук.-техн. збірник. – 2017. – Вип. 102. – С. 159–164;

 1. Татарінова О.В. «Вплив нових управлінських рішень на прикладі ПРАТ ІНГЗК»/Збірник матеріалів Міжрегіональної науково- творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих».- Кривий Ріг, 2019

 2. Татарінова О.В. «Сутність грошей і види грошей. Грошова маса та її показники» //Збірник методичних розробок «Застосування методів, форм і прийомів інноваційного навчання викладачами економічних дисциплін». Політехнічний коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2019 – 104с.

 3. Татарінова О.В. «Сутність грошей і види грошей. Грошова маса та її показники», «Проблемне навчання на прикладі економічних дисциплін», Тестові завдання з відповідями до олімпіади з «Економічної теорії» (Економіки) //vseosvita.ua, 2019

 4. Ніколенко Д. М. (керівник Татарінова О.В.) Нові технології управління на прикладі ПРАТ «ІНГЗК». // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Тези доповідей учасників конференції. – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020 р. – 415 с

 1. Шолох А. М. Організація курсового проектування. // Система роботи міського базового навчального закладу щодо діяльності з ВНЗ І-ІІ р.а. регіону по удосконаленню навчально-виховного  процесу, вивченню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду: збірник доповідей, презентацій науково-методичного семінару для методистів міських базових навчальних закладів Дніпропетровської області, 22.12.2012.

 2. Шолох А. М. Професійне становлення майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. // Підготовка фахівців в системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (Кривий Ріг, 9-10 квітня 2009 р.). – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. – 428с.

 3. Шолох А. М. Інформаційні технології управління навчальним процесом в умовах реформування. // Актуальні аспекти контролю за станом навчального процесу у ВНЗ І-ІІ р.а. в умовах реформування вищої освіти: Збірник доповідей обласного науково-практичного семінару для заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ І-ІІ р. а. Дніпропетровської області (25 листопада 2008 р.). – Кривий Ріг: ККЕУ ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2008. – 148 с.

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Бай Н.М. Синтез мистецтв на заняттях зі світової літератури // Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу: Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону м. Кривий Ріг. Упорядник Углицький О.В. – Кривий Ріг, 2017. – 70 с.

 2. Гротовицька Я. Є. (керівник Бай Н.М.) Роман Л.Толстого «Анна Кареніна» в кінематографі. // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Тези доповідей учасників конференції. – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020 р. – 415 с.

 1. Демченко Т.В. Заняття з літератури, як майданчик для самовираження та самопізнання// Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу: Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону м. Кривий Ріг. Упорядник Углицький О.В. – Кривий Ріг, 2017. – 70 с.

 1. Павлік Д.І., Заремба В.В., Морозкіна Н.А. Доля радянських військовополонених у роки Другої світової війни (на матеріалах спогадів військовополонених) // Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників (Кривий Ріг, 16 листопада 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг. – 2017 р. – 203 с.

 2. Кисельов В. І., Першаков М. В. Наук. кер. – Заремба В. В., Морозкіна Н. А. Бабині яри України. Колонія Інгулець //Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (Кривий Ріг, 14 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. – 388 с.

 3. Заремба В.В. «Семінар-практикум з правознавства як ефективний вид організації навчання у формуванні предметних компетенцій»//Обласна практична конференція: «Компетентнісний підхід до викладання суспільних дисциплін» — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, —105 с.

 4. Заремба В.В. Емпатія як засіб формування толерантності при викладанні суспільних дисциплін //Матеріали науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності»— Дніпро: Середняк Т. К., 2018, — 189 с.

 5. Заремба В.В., Васільєва К.М.“ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ” // Регіональна науково-практична інтернет конференція здобувачів освіти. Криворізький коледж національної металургійної академії України. – Кривий Ріг, 01-03.12.2020 – 181с.

  1. Кисельов В. І., Першаков М. В. Наук. кер. – Заремба В. В., Морозкіна Н. А. Бабині яри України. Колонія Інгулець //Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (Кривий Ріг, 14 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. – 388 с.

  2. Шинкаренко І.С., Стеценко В.В. Наук. кер. Морозкіна Н.А. Взаємозв’язок девіантної поведінки та акцентуацій характеру у студентів гірничих спеціальностей ІК ДВНЗ «КНУ» //Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (Кривий Ріг, 14 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. – 388 с.

  3. Шинкаренко І., Стеценко В., Наукові керівники: Морозкіна Н.А., Жмакіна О.О. Історія рідного краю в історії професії техніка-електромеханіка//Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

  4. Морозкіна Н.А. «Методичні умови військово-патріотичного виховання студентів при вивченні теми: «Україна в роки другої світової війни (1939 – 1945 рр.) »//Обласна практична конференція: «Компетентнісний підхід до викладання суспільних дисциплін» — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, —105 с.

  5. Садохін Д.О., Шинкаренко І.С., Єжель Ю.М. (керівник Морозкіна Н.А.). Музична субкультура та її особливості в соціокультурних проявах сучасної молоді//Матеріали науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності»— Дніпро: Середняк Т. К., 2018, — 189 с.

  6. Павлік Д.І., Заремба В.В., Морозкіна Н.А. Доля радянських військовополонених у роки Другої світової війни (на матеріалах спогадів військовополонених) // Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників (Кривий Ріг, 16 листопада 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг. – 2017 р. – 203 с.

  7. Морозкіна Н.А. Міжпредметні зв’язки дисциплін «Українська література» та «Історія України» як один із засобів активізації пізнавальної і розумової діяльності студентів (на прикладі роману В. Підмогильного «Місто») // Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу: Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону м. Кривий Ріг. Упорядник Углицький О.В. – Кривий Ріг, 2017. – 70 с.

  8. Морозкіна Н.А. Використання контурних карт на заняттях зі «Всесвітньої історії» та «Історії України» як засіб залучення діяльності обох півкуль головного мозку. // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Тези доповідей учасників конференції. – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020 р. – 415 с.

  9. Морозкіна Н.А., Махнаєв В.А., Рацкевич А.Є. “ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ШИРОКІВЩИНА – КРАЙ КОЗАЦЬКИЙ” // Регіональна науково-практична інтернет конференція здобувачів освіти. Криворізький коледж національної металургійної академії України. – Кривий Ріг, 01-03.12.2020 – 186с.

 1. Гераймович Д.А. Наук. кер. Тарута С.І. Володіння фаховою англійською мовою в контексті сучасності//Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (Кривий Ріг, 14 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. – 388 с.

 2. Тарута С.І. Методична розробка навчального заняття з теми «Здоровий спосіб життя» // «Всеосвіта», 2019

 3. Тарута С.І. Шляхи та прийоми формування у студентів ситуації успіху на заняттях з предмету «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»//Матеріали конференції: «Професійно – орієнтовний рівень навчання іноземної мови». – Кривий Ріг, 2018

 4. Тарута С.І. Новітні методики викладання іноземної мови для спеціальних цілей ESP в технічних закладах вищої освіти: зміст та навчальні матеріали. // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Тези доповідей учасників конференції. – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020 р. – 415 с.

 5. Тарута С.І. “МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ПРИ ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕНМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ КОЛЕДЖУ ФОХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ” // Регіональна науково-практична інтернет конференція здобувачів освіти. Криворізький коледж національної металургійної академії України. – Кривий Ріг, 01-03.12.2020 – 197с.

ЗБАГАЧУВАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ХІМІЯ

 1. Алхімова О.В. Увеличение содержания железа общего в питании участка магнито – флотационной доводки  концентрата в условиях РОФ-2 ЧАО « ИНГОК»// Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників (Кривий Ріг,14 листопада 2019 року) /Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг. – 2019 р. – с. 294.

 1. Лєман О.М. Методична розробка навчального заняття «Методи обробки проб», Сценарій до виховного заходу «Залізо у моїй професії», Сценарій до виховного заходу «День студента» //vseosvita.ua., Сценарій до виховного заходу «День вчителя» //vseosvita.ua.

 2. Підгайна Н.П., Науковий керівник: Лєман О.М. Удосконалення процесу формаційної доводки концентрату. // Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 1. Фетісова В.С. Методична розробка навчального заняття з теми «Загальна характеристика металів»//Матеріали обласної науково-методичної конференції «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта -2019».- м. Дніпро, 2019.-с.89-91.

 2. Фетісова В.С. Методична розробка семінарського заняття з теми: “Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів”//Матеріали обласної науково-методичної конференції «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта-2020».- м. Дніпро, 2020.-с.73-75.

ЕКОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Шейн В., Науковий керівник: Горбунова І.А. Аналіз впливу хвостосховищ на стан навколишнього середовища м. Кривого Рогу// Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 1. Гайдаш К.І., Крилова І.В. Перспективи комплексного застосування мінеральної сировини Кривбасу //збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація і космонавтика», напрямок «Екологія», – Кривий Ріг: Криворізький коледж «Національного авіаційного університету», 2019 р.

 2. Крилова І.В. Виховання толерантності студентів-екологів під час практичного навчання//Матеріали науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності»— Дніпро: Середняк Т. К., 2018, — 189 с.

 3. Сучкова Л.К., Крилова І.В. Оцінка атмохімічного навантаження міста Кривого Рогу//збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація і космонавтика», напрямок «Екологія», – Кривий Ріг: Криворізький коледж «Національного авіаційного університету», 2014 р.

 1. Ткаченко Т.В. Віршована географія // Географія. Науково-методичний журнал. – Харків: ВГ «Основа». – 2018, №3-4. С.71-76

 2. Ткаченко Т.В. Сценарій позаудиторного заходу «Квест «Екологічне орієнтування»//Географія. Науково-методичний журнал. – Харків: ВГ «Основа». – 2018, №21-22.

 3. Ткаченко Т.В. Сценарій позаудиторного заходу «Квест «Екологічне орієнтування»//Географія. Науково-методичний журнал. – Харків: ВГ «Основа». – 2018, №3.

 4. Ткаченко Т.В. Методична розробка екологічного заходу «День води» // Матеріали обласної Науково-методичної конференції «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта – 2018»

 5. Ткаченко Т.В. Сценарій екологічної агітбригади «Біль Степу» // Географія. Науково-методичний журнал. – № 7, 2017.

 6. Ткаченко Т.В. Грибне віче. Міні –вистава. // Основи здоров’я. Науково-методичний журнал. – № 7, 2017.

 7. Ткаченко Т.В. Усе життя в одній краплині, тож бережи її, дитино! // Науково-методичний журнал «Географія», – №7, 2016.

 8. Ткаченко Т.В. Сценарій позаудиторного заходу “Квест “Цікава екологія”//Матеріали обласної науково-методичної конференції «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта-2020».- м. Дніпро, 2020.-с.70-72.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Карнаух В.В., Наукові керівники: Жмакіна О.О., Ус М.М. Волонтерська діяльність професійного спрямування – одна з складових успішного розвитку міста//Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 2. Реут М., Наукові керівники: Жмакіна О.О., Ус М.М. Сферична лінза, як генератор сонячної енергії//Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 3. Ус М.М., Жмакіна О.О. Підвищення якості освіти в Інгулецькому коледжі ДВНЗ «КНУ» та підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до вимог сучасного виробництва.//Збірник тез доповідей Міжнародної науково – практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників. « Молодий науковець XXI століття» Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2017.

 1. Білоусенко О. О., Котякова М. Г., Козакевич І. А., Осададчук Ю. Г., Ляхова Н. М., Колісніченко С. О., Ващенко М. О. – РОЗРОБКА ЗАХОДІВ РОЗЧИЩЕННЯ РУСЛА РІЧКИ БАКАЄЦЬ ТА ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ДОМОВОЛОДІНЬ І ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ СМТ ШИРОКЕ”.//WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS
  Abstracts of I International Scientific and Practical Conference
  Toronto, Canada 1-3 October 2020.


 2. Білоусенко О.О., Котякова М. Г., Ляхова Н. М., Осадчук Ю. Г., Лукашкін О. Д., Ващенко М. О. – “РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ТЕЛЕМЕХАНІКИ ТМ-800 НА ПІДСТАНЦІЯХ ПРАТ «ІНГЗК»”.//WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS
  Abstracts of I International Scientific and Practical Conference
  Toronto, Canada 1-3 October 2020.


 1. Карнаух В.В., Наукові керівники: Жмакіна О.О., Ус М.М. Волонтерська діяльність професійного спрямування – одна з складових успішного розвитку міста//Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 2. Реут М., Наукові керівники: Жмакіна О.О., Ус М.М. Сферична лінза, як генератор сонячної енергії//Матеріали Міжрегіональної науково – творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих». — Кривий Ріг, 2019.

 3. Ус М.М., Жмакіна О.О. Підвищення якості освіти в Інгулецькому коледжі ДВНЗ «КНУ» та підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до вимог сучасного виробництва.//Збірник тез доповідей Міжнародної науково – практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників. « Молодий науковець XXI століття» Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2017.

ПРИРОДНИЧІ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Бондар А.Є. «Здоров‘я нації – найцінніший скарб людини». Розробка виховного заходу з елементами тренінгу.//Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: збірник матеріалів/ [голова редкол. О. А. Удалова, члени редкол. В. М. Бабич, Ю. В. Ївженко, Л. В. Корецька, О. Д. Літвінчук, Н. К. Наумова]. – Київ, 2019. – 204 с.

 2. Бондар А.Є. «Тест з теми «Первісна. Інтеграл», «Здоров’я – найцінніший скарб», «Здоровий спосіб життя» //vseosvita.ua, 2019

 1. Бердник Л.А. Інтегроване навчання та його роль в формуванні професійного становлення фахівця / Методичне забезпечення викладачів математики ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону [Конкурс презентація кращих методичних матеріалів серед викладачів математики ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону м. Кривого Рогу] / Збірка обміну досвідом роботи. – Кривий Ріг: КТК НМетАУ, 2019. – с.20-24.