Комісія гуманітарних та соціальних дисциплін

Компетентний педагог, висококваліфікований спеціаліст, який володіє ефективними   методами навчання, має високу науково-теоретичну підготовку, на високому рівні  володіє методикою викладання предмету. Забезпечує умови для засвоєння студентами освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог. Заняття проводить з ура­хуванням вікових та психологічних особливостей студентів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу.

Марина Олегівна у своїй роботі  застосовує  нестандартні форми проведення заняття (урок-рольова гра, урок-подорож, урок-репортаж), що  сприяє формуванню інтересу до мови; позитивному відношенню студентів  до її вивчення; дає можливість більш цілеспрямовано здійснювати індивідуальний підхід у навчанні. Для її занять характерною рисою є використання інтерактивних прийомів. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування.

Викладач активно використовує інноваційні технології в навчально-виховному процесі, поєднує їх з комунікативно-діалогічним підходом. Викладач успішно працює над реалізацією своєї методичної проблеми «Синтез різних видів мистецтв на заняттях із  зарубіжної літератури».

Для успішної роботи над проблемою викладач подає програмовий матеріал в широкому культурному контексті, розвиває почуття гармонії та естетичного смаку, творчих здібностей, нестандартного мислення, формує особистісно-ціннісну оцінку світу, відпрацьовує вміння висловлювати власні почуття та судження. Постійно практикує нестандартні форми проведення занять.

Під час проведення занять із зарубіжної літератури Бай Н.М. використовує текстовий, візуальний, аудіовізуальний матеріал у якості фонових знань, уточнення теоретичних понять. Поєднує різні види мистецтва при створенні мультимедійних презентацій, зіставляє літературний твір з його кіноверсією.

Вивчаючи твори світових класиків і беручи за приклад їх життя та життя героїв їх творів, виховує у студентів громадянську позицію, моральні якості.

Професійно компетентний викладач, що досконало володіє ефективними формами і методами викладання предметів. Вміє зацікавити студентів вивченням програмового матеріалу, наповнює його цікавим змістом. У своїй роботі використовує інформаційно-комунікативні технології з метою підвищення якості знань студентів. Велику увагу приділяє нестандартним  формам роботи, використовує міжпредметні зв’язки. Вчить використовувати знання в практичній діяльності,  уважно ставитись до слова, знайомить з багатством і красою рідної мови.

Творчі вправи,  написання вільного есе, створення сенкану,  пошукові дослідження, які виконують студенти, сприяють розвитку їх творчих здібностей. Для розвитку читацького інтересу використовуються і аудіо записи та відеоролики до  творів, що вивчаються. При вивченні поезії використовуються записи пісень як у традиційному звучанні, так і  сучасній обробці. Обговорюються кінофільми, зняті за творами українських письменників, порівнюються із змістом твору. Виконуючи випереджувальне завдання студенти самі шукають цікаві відео і презентують їх. Так формується культурологічна компетентність.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими студентами. Щорічно студенти Демченко Т.В. перемагають в міських та обласних олімпіадах з української мови та літератури, творчих конкурсах: конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка.

Постійно працює над створенням умов для свідомої орієнтації студентів у сучасному суспільстві, формування в них відповідальної соціальної та громадянської позиції, підвищення рівня духовної культури молоді, сприяння їх соціалізації, активного включення в соціально – політичне та економічне життя суспільства.

На заняттях оптимально поєднує репродуктивні, проблемно-пошукові й практичні методи. Використовує сучасні інформаційні  та мультимедійні технології. Багато уваги приділяє формуванню у студентів умінь аналітично використовувати різні види історичних джерел, а також умінь представляти обґрунтовані та структуровані знання, власному розумінню історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контроверсійні, суперечливі теми.

Студенти, яких навчає викладач, постійно стають призерами олімпіад та конкурсів різних рівнів. Її досвідом цікавляться викладачі коледжів м. Кривого Рогу.

Викладач у своїй роботі  застосовує  нестандартні форми проведення занять: рольову гру, заняття-подорож, репортаж, що  сприяє формуванню інтересу до мови, позитивному відношенню студентів  до її вивчення та дає можливість більш цілеспрямовано здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.

Характерною рисою її занять є використання інтерактивних прийомів, серед яких пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням і вправам, що забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Поряд із цим, виконуються і мовні вправи, які сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Широко практикує завдання, що вимагають самостійності, вміння комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Вдало використовує ситуативні й тематичні мультимедійні презентації,  схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи.

Викладання предмету «Англійська  мова (за професійним спрямуванням)» забезпечене тематичним словниками, технічними текстами, контрольними запитаннями до нього та тестовими завданнями. Робота з технічним  текстом активізується переглядом відеофільмів з розробки родовищ корисних копалин та завершується діалогом.

Викладач, що володіє сучасними педагогічними технологіями, має високий рівень професійних знань, значний досвід викладацької діяльності, постійно працює над собою з метою самовдосконлення.

Широко використовує творчі та проблемні завдання, інформаційно-комунікаційні технології, що стимулюють творчу ініціативу та самостійність студентів. Враховує психологічні особливості студентів, їх реальні навчальні можливості, стимулює позитивне ставлення студентів до навчально – пізнавальної діяльності. Уміє лаконічно, доступно  та образно подати навчальний матеріал, володіє ораторським мистецтвом.

Велику увагу приділяє роботі з обдарованими студентами: готує їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах. Її студенти постійно стають призерами олімпіад з української мови та історії. Вона створює навчальні студентські відеофільми та залучає студентів до дослідницької роботи у якій перевагу віддає історичному краєзнавству та психології.